Udgivelser i 2017

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde.

Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der er blevet afsluttet og udgivet i 2017

Arbejdsgange m.v. vedr. spiseforstyrrelser (2017)

Den 15. oktober 2016 fremsendte hovedstadsregionens kommuner en samlet afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen indeholdt en række anbefalinger til at konsolidere det samlede behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af de to sektorer, understøtte muligheden for at anvende matrikelløse rehabiliteringsindsatser samt styrke forebyggelse og tidlig indsats til børn, unge og voksne.

I forlængelse heraf etablerede KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for socialområdet og specialundervisning en tværsektoriel arbejdesgruppe.

Arbejdsgruppens afrapportering har form af følgende dokumenter, som skal implementeres i 2018:

Arbejdet med beskrivelse af arbejdsgange har desuden været tilknyttet ”Projekt bedre tværgående samarbejde om børn og unge med spiseforstyrrelser” i regi af partnerskabet ”Plan for Borgernes Sundhedsvæsen” i regi af KL og Danske Regioner. Projektet omfatter udover hovedstadsregionen projekter i henholdsvis Region Syddanmark og Region Midtjylland, som har til formål at udarbejde konkrete, modelafprøvede arbejdsgange mellem den regionale psykiatri og kommunerne.

 

Inspirationskatalog om Voksenudredningsmetoden (2017)
Fredag den 22. september 2017 var Ishøj Kommune være vært for KKR Hovedstadens konference om temaet "Kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden (VUM) til praksis". Se oplæg fra konferencen under "Udgivelser/arrangementer"
 
Med afsæt i konferencen er der blevet udarbejdet et inspirationskatalog, som kan findes nedenfor:
 
Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet – ”Ballerup Benchmark R2016"
Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandel for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. 
 
Resultaterne fra undersøgelsen gennemført for regnskabsår 2016 er opsummeret i denne rapport.
 
Udover rapporten kan data, der ligger til grund for undersøgelsen, tilgås i det vedlagte regneark.
Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandel for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. 
 
Resultaterne fra undersøgelsen gennemført for regnskabsår 2016 er opsummeret i denne rapport:
Udover rapporten kan data, der ligger til grund for undersøgelsen, tilgås i det følgende regneark:
Bemærk: 
Dette er version 2 af Ballerup Benchmark R2016. Baggrunden for den nye version er, at dels var Bornholm ved en fejl ikke medtaget i version 1, dels fandt en række kommuner efter udsendelsen fejl i det materiale, de havde indsendt, hvorfor de genfremsendte nyt, opdateret materiale. Det var derfor relevant at udarbejde en revideret version. Det betyder dog også, at denne version er den første, hvor samtlige 29 kommuner er med.
 
Rettelserne betyder en del for konklusionerne i forhold til første version af rapporten. Dels er rækkefølgen af kommunerne i visse tilfælde ændret, dels har de aggregerede resultater ændret sig. Således ses der nu et fald i enhedsudgifterne ved de centrale opgørelser, hvor der før sås en stigning. For visse opgørelser er spændet mellem kommunerne desuden blevet større. Der er kun små ændringer i forhold til modtagerandele.
 
Inspirationskatalog om autisme og ADHD (2017)

Fredag den 18. november 2016 var Københavns Kommune vært for KKR Hovedstadens konference om temaet "Hvordan håndterer vi, at flere børn og unge får diagnosen autismespektrumforstyrrelse eller ADHD?"

Oplæg m.v. fra konferencen kan findes under arrangementer

Konferencen blev afholdt som led i KKR Hovedstadens initiativer og indsatser til at understøtte en øget vidensdeling på tværs af kommuner og region. 

Med afsæt i konferencen er der blevet udarbejdet et inspirationskatalog, som kan findes nedenfor:

Inspirationskatalog om autisme og adhd_KKR Hovedstaden_jan 2017


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751