Task force - de mest specialiserede tilbud

Siden Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde.

Formålet hermed er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.

De mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er underlagt en særlig tværkommunal opmærksomhed, som er formuleret i en tværkommunal samarbejdsmodel defineret som nødbremse-modellen, jf. Rammeaftale 2015. Det centrale i nødbremse-modellen er, at der først, efter en vurdering med afsæt i en grundig afdækning af tilbuddets økonomi m.v., kan bevilliges særlige vilkår til et tilbud, der opfylde kriterierne for mest specialiserede tilbud. Det er således først, når tilbuddet oplever problemer, at der kan indgås særlige aftaler om tværkommunalt samarbejde eller særlige vilkår for pågældende tilbud med henblik på at sikre den forsatte eksistens tilbuddet. Denne afdækning og vurdering foretages af en permanent task force, der er nedsat særligt til formålet.

Den permanente task force skal blandt andet også foretage en årlig vurdering af alle tilbud i udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.

Kommissorium for den permanente task force kan findes her: Kommissorium_etablering af task force vedr mest specialiserede tilbud_maj 2013.pdf (402424)

Kadance for samling af task forcen

Den permenente task force samles med en fast årlig kadence på to på forhånd fastsatte datoer i løbet af året, således at driftsherrer ved, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at indstille tilbud. De to faste møder afholdes på følgende tidspunkter:

  • Sidste tirsdag i marts måned
  • Første torsdag i oktober måned.

Derudover vil task forcen kunne samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud.

NB! Næste fastlagte møde i task forcen afholdes (pga. påsken) tirsdag den 5. april 2016.

Medlemmer af task forcen

Kommune/organisation Navn E-mail
Gladsaxe Tine Vesterby Sørensen softvs@gladsaxe.dk
Helsingør Elsa Undén Hende euh43@helsingor.dk
Herlev Cecilie Engell Cecilie.Engell@herlev.dk
Hillerød Helle Mitzie Stennicke hste@hillerod.dk
Hvidovre Lene Vognsen vog@hvidovre.dk
Ishøj Helle Pernille Madsen hpm@ishoj.dk
Region Hovedstaden Jette Pedersen jette.pedersen@hav.regionh.dk

Organisering

Fælleskommunalt sekretariat forestår sekretariatsbetjeningen for den permanente task force.

Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning fungerer som styregruppe for task forcen, og vil således løbende i processen blive orienteret om task forcens arbejde og vurderinger.

Leverancer

Det forventes, at task forcen årligt udarbejder og fremlægger en kort statusrapport for Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning, hvor den permanente task force´s aktiviteter, eventuelle vurdering og opmærksomhedspunkter kan indskrives.

 

 

 

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde

Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund


6162 1751