Egenbetaling

Skabeloner til beregning af boligbetaling for tilbud efter § 108
 
Til brug for udarbejdelse beregning af boligbetaling i tilbud efter Servicelovens § 108 er udarbejdet to skabeloner:
Boligdokument [link]Varsling af ændring i boligbetaling [link]
Boligdokument skal anvendes ved indskrivning af nye borgere og fremsendes til borgeren.Varsling af ændring i boligbetaling skal anvendes i forbindelse med den årlige varsling af ændringer i boligbetalingen.
Skabelonerne er udarbejdet, således de kan fungere som kommunikation mellem tilbud/driftsherre, handlekommune og borger.
Proceduren for udarbejdelse af boligdokument og varslingsdokument er følgende:
Tilbud/driftsherre udfylder oplysninger vedrørende den omkostningsbestemte boligbetaling, el vand og varme.Tilbud/driftsherre skemaet med de udfyldte oplysninger til handlekommune.Varslingsdokumentet skal fremsende senest den 1. oktober for det efterfølgende år.Handlekommune udfylder oplysninger vedrørende den indkomstbestemte boligbetaling, herunder foretager eventuel nedsættelse af den samlede boligbetaling.Handlekommune konverterer boligdokument/varsling til pdf og fremsender til borger.
Til brug for handlekommuners og driftsherres udarbejdelse af boligdokumenter og ændringsvarsler til tilbud efter Servicelovens § 108 er udarbejdet to skabeloner:
 
Boligdokument (BEK 715 af 2013, §4)
Varsling af ændring i boligbetaling (BEK 715 af 2013, §9)
Boligdokument skal anvendes ved indskrivning af nye borgere og fremsendes til borgeren.
Varsling af ændring i boligbetaling skal anvendes i forbindelse med den årlige varsling af ændringer i boligbetalingen.
 
Skabelonerne er udarbejdet, således de kan fungere som kommunikation mellem tilbud/driftsherre, handlekommune og borger.
Proceduren for udarbejdelse af boligdokument og varslingsdokument er følgende:
 
Tilbud/driftsherre udfylder oplysninger vedrørende den omkostningsbestemte boligbetaling, el vand og varme.
Tilbud/driftsherre skemaet med de udfyldte oplysninger til handlekommune.
Varslingsdokumentet for det efterfølgende år skal fremsendes fra driftsherre til handlekommune senest den 1. oktober året før.
Handlekommune udfylder oplysninger vedrørende den indkomstbestemte boligbetaling, herunder foretager eventuel nedsættelse af den samlede boligbetaling.
Handlekommune konverterer boligdokument/varsling til pdf og fremsender til borger.
Handlekommune forestår som udgangspunkt opkrævningen, med mindre andet aftales med driftsherren
Det fremgår tydeligt med farvemarkeringer, hvilke oplysninger der skal udfyldes af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune.
De bagvedliggende beregninger af omkostningsbestemt og indkomstbestemt boligbetaling foretages af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune efter gældende bekendtgørelser.
 
Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til skabelonerne kan rettes til:
Søren Kvistgaard, Fælleskommunalt sekretariat, e-mail: sora04@frederiksberg.dk
Søren Kaiser, Gentofte kommune, e-mail: skai@gentofte.dk
 
 
Read more: https://www.rammeaftale-h.dk/da/rammeaftale/rammeaftale-2017/

Fra Styringsaftalen til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og specialundervisningsområde er indført en nye procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108. Den nye procedure er efter anbefaling fra blandt andet KL og Socialtilsynet tilpasset den eksisterende lovgivning på området. I udformningen af proceduren er det tilstræbt at forenkle og ensrette kommunernes håndtering af reglerne.

Den nye procedure trådte i kraft pr. 1. januar 2017 og fremgår af bilag 1 og 4 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2018, som kan findes her. Bemærk at proceduren er blevet justeret i Rammeaftale 2018 i forhold til proceduren i 2017.

Det fremgår tydeligt med farvemarkeringer, hvilke oplysninger der skal udfyldes af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune.De bagvedliggende beregninger af omkostning


Skabeloner til beregning af boligbetaling for tilbud efter § 108

Til brug for beregning af boligbetaling i 2022 i tilbud efter Servicelovens § 108 er udarbejdet to skabeloner:

Boligdokument (sats 2022).xlsx

Ændringvarsel (sats 2022).xlsx


2021-udgaven af beregningen har været genstand for klagebehandling i Ankestyrelsen og præcisering af lovgrundlaget fra Social- og Ældreministeriets side. Dermed bortfalder praksis om at tage højde for afdæmpning og obligatorisk opsparing af de indkomsterstattende ydelser.

Til brug for beregning af boligbetaling i 2021 i tilbud efter Servicelovens § 108 er udarbejdet to skabeloner:

Ændringvarsel (sats 2021) take 3.xlsx

Boligdokument (sats 2021) take 3 (002).xlsx

(Der er rettet en formelfejl vedr. indregning af fradrag for erklæret enlige).


Skabelonerne for 2020 kan hentes her: 


Skabelonerne for 2019 kan hentes her: 

 

Bemærk at beregningsoplysningerne for beregning af indkomster er forudfyldt. Der er anvendt Moderniseringsstyrelsens satsreguleringsprocent på 2,0% og afdæmpet satsregulering på 1,25%, fsva. 2018-2019 og den differentierede regulering der følger af finanslov 2019 fsva. 2019 til 2020.

Boligdokument skal anvendes ved indskrivning af nye borgere og fremsendes til borgeren. Varsling af ændring i boligbetaling skal anvendes i forbindelse med den årlige varsling af ændringer i boligbetalingen. Skabelonerne er udarbejdet, således de kan fungere som kommunikation mellem tilbud/driftsherre, handlekommune og borger. Proceduren for udarbejdelse af boligdokument og varslingsdokument er følgende:

  • Tilbud/driftsherre udfylder oplysninger vedrørende den omkostningsbestemte boligbetaling, el vand og varme.
  • Tilbud/driftsherre sender skemaet med de udfyldte oplysninger til handlekommune.
  • Varslingsdokumentet skal fremsende senest den 1. oktober for det efterfølgende år.
  • Handlekommune udfylder oplysninger vedrørende den indkomstbestemte boligbetaling, herunder foretager eventuel nedsættelse af den samlede boligbetaling.
  • Handlekommune konverterer boligdokument/varsling til pdf og fremsender til borger/tilbud.
  • Beboerne skal varsles senest den 1. november.
  • Handlekommune forestår som udgangspunkt opkrævningen, med mindre andet aftales med tilbud/driftsherre.

Det fremgår tydeligt med farvemarkeringer, hvilke oplysninger der skal udfyldes af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune. De bagvedliggende beregninger af omkostningsbestemt og indkomstbestemt boligbetaling foretages af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune efter gældende bekendtgørelser.

Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til skabelonerne kan rettes til:

Fælleskommunalt sekretariat eller Andrew Ludwig, Rudersdal kommune, e-mail: alud@rudersdal.dk

 

Liste over e-mailadresser i handlekommuner

Til brug for tilbuds/driftsherres fremsendelse af oplysninger til handlekommuner i hovedstadsregionen er udarbejdet en mailingliste over kontaktpersoner i handlekommunerne. Listen er opdateret i september 2020.

Kontaktpersoner i handlekommunerne, 20102021.xlsx

Handlekommunerne er forpligtiget til at sikre, at oplysningerne på mailinglisten er korrekte. Ændringer til mailinglisten fremsendes til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Videndeling

Procedurer for egenbetaling i øvrige regioner

Landets fem regioner anvender forskellige procedurer i forbindelse med fastsættelse og opkrævning af egenbetaling. Nedenstående dokument indeholder et overblik over procedurer for egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-110 i landets øvrige regioner. Overblikket er udarbejdet december 2016.

Præsentationer fra informationsmøde om egenbetaling den 23.8.2016

Skema til beregning af egenbetaling for tilbud efter § 108

Fredensborg Kommune har udarbejdet et skema til brug for beregning af beboeres boligbetaling i tilbud efter § 108. Skemaet er gjort tilgængeligt på denne side for kommuner, som kunne finde interesse i at anvende skemaet eller søge inspiration i det til udarbejdelse af egne beregninger. Skemaet er således ikke et officielt skema udarbejdet i regi af KKR Hovedstaden, og Fælleskommunalt sekretariat påtager sig intet ansvar i forhold til skemaets beregninger.

 

Skema til beregning af den indkomstbestemte boligbetaling i tilbud efter § 108

Beregneren kan benyttes af Handlekommunerne til at beregne den indkomstbestemte boligbetaling i 2017 ud fra borgerens indkomst i 2015Skemaet er gjort tilgængeligt på denne side for kommuner, som kunne finde interesse i at anvende skemaet eller søge inspiration i det til udarbejdelse af egne beregninger. Skemaet er således ikke et officielt skema udarbejdet i regi af KKR Hovedstaden, og Fælleskommunalt sekretariat påtager sig intet ansvar i forhold til skemaets beregninger.