Fokusområde

Det udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Fokusområdet er konkretiseret i arbejdet med to tematiske fokusområder for 2021-2022. Det drejer sig om Udvikling af en relevant og aktuelt tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

 

Analyse af relevant og aktuel tilbudsvifte

Med forrige Rammeaftale 2019-2020 satte KKR Hovedstaden fokus på tilbudsviften og herunder en afdækning af, hvilke målgrupper kommunerne i Hovedstadsregionen oplevede de største udfordringer med at finde relevante tilbud til. På baggrund af denne afdækning valgte KKR Hovedstaden at arbejde videre med målgruppen "voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd e.l". 

Dette arbejde videreføres i Rammeaftale 2021-2022 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgere i målgruppen. 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning arbejder på at udvikle en økonomimodel, som giver driftssikkerhed i opbygningsfasen for de driftsherrer, der opretter de nye pladser. Økonomimodellen skal gælde for både kommunale driftsherrer og Region Hovedstaden.

Til arbejdet med at udvikle en økonomimodel, er der nedsat en arbejdsgruppe med følgende medlemmer:

  • Rikke Terslev Bengtson - Albertslund kommune
  • Anja Grumstrup - Region Hovedstaden
  • Elsada Adzini - Lyngby-Taarbæk
 
Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser
Mennesker med psykiske lidelser møder et komplekst system, som på tværs af sektorområder ikke altid tilbyder sammenhængende løsninger på tværs af kommuner og region. Derfor vil fokus være på, hvorvidt kommunerne i Hovedstadsregionen samlet set har de tilbud til de borgere med psykiske lidelser, som der er behov for.
 
Der vil blive udarbejdet en afdækning af, hvilke tilbud der findes i Hovedstadsområdet til borgere med psykiske lidelser. Det kan være fra forskellige kommunae forvaltninger, eksterne leverandører m.fl. Afdækningen skal løfte en debat om kvalitet over for borgeren, best practice og hvorvidt vi mangler tværkommunale løsninger og et særligt fokus på udsatte borgere. 
 
Der er nedsat en baggrundsgruppe for Kommunale indsatser for borger med psykiske lidelser. Baggrundsgruppen består af kommunale og regionale repræsentanter på leder og chefniveau. Baggrundsgruppen mødes ca. en gang om måneden og har mulighed for at udvikle arbejdet med Kommnuale indsatser for borgere med psykiske lidelser. Baggrundsgruppen vil forventeligt være aktiv frem til sommeren 2021. 
 
I første omgang er der sat en pilotundersøgelse i værk blandt de ni kommuner, der er repræsenteret i baggrundsgruppen. Der er desuden sat et spor i gang vedr. borgere ed psykiske lidelser og et misbrug af rusmidler. 
 

Medlemmer i baggrundsgruppe

Kommune Navn Titel
Allerød Gitte Overgaard  Socialchef
Rødovre Stine Høegh Social- og borgerservicechef
Albertslund  Rikke Terslev Bengtson Afdelingschef 
Frederiksberg Flemming Nielsen Socialchef
Ballerup Ann Dorte Ahrenskjær  Leder
Gribskov Erica Tromp Centerchef
Gentofte Anita Bahnsen Afdelingschef 
Gladsaxe Lone Grangaard Lorenzen  Afdelingschef
København Lene Jaconelli Chef
Region H Bo Christoffersen Forstander
Region H Jacob Vagner Madsen Udviklingschef

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751