KKR Hovedstadens Trygheds-Task force

Botilbud og driftsherrer, der ønsker rådgivning om skabelse og vedligeholdelse af tryghedsskabende rammer og tilgange for beboere og personale til forebyggelse af voldsepisoder, har pr. 1. august 2017 mulighed for at indhente rådgivning i hovedstadens nye tværfaglige og tværsektorielle Trygheds-Task force.

Trygheds-Task forcen er forankret i det eksisterende KKR samarbejde, og rådgivningen stilles til rådighed for alle hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden.
Trygheds-Task forcens rådgivning
Trygheds-Task forcens rådgivning har karakter af rådgivningsydelser svarende til konsulentydelser. Således vil Trygheds-Task forcen kunne give rådgivning om viften af muligheder omkring botilbuddets tilgang, værdier og fysiske rammer m.v. Trygheds-Task forcen kan ikke stille krav om, hvordan botilbuddet skal anvende rådgivningen, eller krav om hvilke løsninger, botilbuddet skal anvende.
Trygheds-Task forcens rådgivning kan komme i spil efter en udskrivning af en borger inden for målgruppen, i overgangsperioden mellem tilbud og/eller efter en voldsom sepisode med henblik på rådgivning om, hvad botilbuddet kan gøre anderledes for at styrke forebyggelsen.
Ved akutte situationer og voldsepisoder skal driftsherre/botilbud søge rådgivning hos andre eksisterende instanser såsom politiet, Socialpsykiatrien, Behandlingspsykiatrien m.v.
Trygheds-Task forcens rådgivning vil primært have karakter af bistand til botilbuddets i forhold til at skabe tryghed for borgerne og medarbejderne med udgangspunkt i de strukturelle og organisatoriske rammer, og ikke med udgangspunkt i enkeltborger problematikker.
Trygheds-Task forcens rådgivning har karakter af rådgivningsydelser svarende til konsulentydelser. Således vil Trygheds-Task forcen kunne give rådgivning om viften af muligheder omkring botilbuddets tilgang, værdier og fysiske rammer m.v. Trygheds-Task forcen kan ikke stille krav om, hvordan botilbuddet skal anvende rådgivningen, eller krav om hvilke løsninger, botilbuddet skal anvende.
 
Trygheds-Task forcen kan give rådgivning af generel karakter og kan komme i spil efter en udskrivning af en borger inden for målgruppen, i overgangsperioden mellem tilbud og/eller efter en voldsom episode med henblik på rådgivning om, hvad botilbuddet kan gøre anderledes for at styrke forebyggelsen.
 
Bemærk: Ved akutte situationer og voldsepisoder skal driftsherre/botilbud søge rådgivning hos andre eksisterende instanser såsom politiet, Socialpsykiatrien, Behandlingspsykiatrien m.v. Ved behov for rådgivning i enkeltsager henvises til VISO’s rådgivning.   
 
Trygheds-Task forcens rådgivning vil primært have karakter af bistand til botilbuddets i forhold til at skabe tryghed for borgerne og medarbejderne med udgangspunkt i de strukturelle og organisatoriske rammer, og ikke med udgangspunkt i enkeltborger problematikker.
 
Trygheds-Task forcen leverer ikke konkrete aktiviteter, behandling eller konkrete rehabiliteringsydelser i relation til en borger.
 
Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning har udarbejdet rammerne for Trygheds-Task forcens virke. Rammerne kan læses her: Rammerne for tryghedstask forcen_maj 2017.pdf (584017).
 
Henvendelse til Trygheds-Task forcen
Hvis et botilbud eller en driftsherre ønsker at gøre brug af Trygheds-Task forcens rådgivning tages kontakt til KKR Hovedstadens Fælleskommunale sekretariat for det Specialiserede Socialområde.
 
Ved henvendelse til Trygheds-Task forcen skal botilbuddet/driftsherren udfylde et skema til afklaring af rådgivningsbehov og fremsender dette til Fælleskommunalt sekretariat for det Specialiserede Socialområde (e-mail:  nac@albertslund.dk) med angivelse af titlen ”Trygheds-Task force” i emnefeltet. Skemaet kan hentes her: Trygheds task force - skema til henvendelse.docx (78240)
 
Herefter foretages en indledende afklaring af rådgivningsbehov, hvad problemstillingen omhandler samt hvilken forudgående rådgivning, botilbuddet har gjort brug af. Henvendelse til Trygheds-Task forcen kan ske løbende, idet der ikke er tale om en akutfunktion. 
 
Trygheds-Task forcen aktiviteter er i perioden januar til maj 2018 samlet over fem møder. Møderne afholdes på følgende datoer:
 
  • Mandag den 29. januar 2018 kl. 9-12
  • Onsdag den 28. februar 2018 kl. 14-17
  • Torsdag den 22. marts 2018 kl. 9-12
  • Mandag den 23. april 2018 kl. 13-16
  • Onsdag den 13. maj 2018 kl. 9-12.

Ved henvendelser vil Trygheds-Task forcen behandle og yde rådgivning til pågældende enhed på næstkommende fastlagte møde. Der behandles derfor én henvendelse på hvert møde i Trygheds-Task forcen. Såfremt der skulle komme flere samtidige henvendelser vil Trygheds-Task forcen prioritere henvendelserne, hvor en af henvendelserne således må afvente rådgivning til det efterfølgende fastlagte møde.

Trygheds-Task forcens tilgang er beskrevet her: Trygheds task force_tilgang og metodik.pdf (412183)

Medlemmer af Trygheds-Task forcen

Trygheds-Task forcen består af 9 permanente medlemmer og 8 suppleanter: (se oversigt over medlemmernes profiler m.v. Profil og kontaktoplysninger på deltagere i Trygheds-Task force.pdf (321442)

Enhed Permanent medlem Suppleant
Region Hovedstaden -
Psykiatrien
Nethe Plenge,
arbejdsmiljøkonsulent 
Freja Munk Andersen, 
udviklingskonsulent
Region Hovedstaden - 
Den Sociale virksomhed
Bo Christoffersen,
forstander
Lena Sølling, 
forstander
Politiet -
Københavns Politi
Jakob Vilner, 
vicepolitiinspektør
-
Kriminalforsorgen
 
Louise Faltum Morton,
Resocialiseringschef
Margot Hansen,
Enhedschef
Brøndby Kommune
 
Anne-Marie Sørensen,
souschef
Laila Gardezi Aggergaard,
viceforstander
Gentofte Kommune
 
Nille Jensen,
forstander
Anne Mette Harder,
socialpsykiatrisk konsulent
Gladsaxe Kommune
 
Kristian Wedel Andersen.
tilbudsleder
Ebbe Holm,
social- og handicapchef 
Københavns Kommune
 
Alice Højmose,
områdechef
Simon Hegelund Østergård,
botilbudsleder
Tårnby Kommune Christina Dilling Munk,
socialpsykiatri leder
Jan Isbrandtsen,
koordinator
Baggrund

Staten, KL og Danske regioner besluttede i forbindelse med Økonomiforhandlingerne for 2017, at kommunerne og regionerne i fællesskab skal oprette en midlertidig task force i hver region til at understøtte botilbuddene i deres arbejde med at skabe tryghed og sikkerhed for borgere og medarbejdere i botilbud og forebygge voldsomme episoder. Task forcen skal som udgangspunkt fungere frem til, de nye rehabiliterende psykiatriske pladser i behandlingspsykiatrien etableres. Det forventes, at de nye pladser skal etableres pr. 1. januar 2018. Task forcen vil derfor i første omgang fungere i perioden august til december 2017 (5 måneder). 

I hovedstadsregionen betegnes den midlertidige Task force fremadrettet som Trygheds-Task forcen, hvis overordnede formål er at yde rådgivning til botilbud og driftsherrer om skabelse og vedligeholdelse af tryghedsskabende rammer og tilgange for beboere og personale til forebyggelse af voldsepisoder. 

 

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677