Centrale Udmeldinger

Socialstyrelsen har kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser, hvor det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner for at sikre og videreudvikle den mest specialiserede indsats, jf. LOV nr 722 af 25/06/2014, § 13b, stk. 2. Socialstyrelsen vil komme med en central udmelding, hvis det vurderes, at der er risiko for en uhensigtsmæssig afspecialisering eller hvis det vurderes, at de nødvendige tilbud til en målgruppe inden for den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer.

En central udmelding kommunikeres til kommunalt niveau gennem de regionale KKR-samarbejder. Det vil være kommunernes opgave at udmønte den centrale udmelding.

En central udmelding kan gælde både regionalt eller nationalt.

Den centrale udmelding forventes at være et dokument udarbejdet af Socialstyrelsen, der kort beskriver  årsagen til udmeldingen, målgruppe/indsats, som udmeldingen omhandler, problemstillingen, der ønskes afrapportering på, formen for behandlingen af afrapporteringen m.v.

Socialstyrelsen foretager en faglig vurdering af kommunernes afrapporteringer, som kan resultere i kommunal implementering eller fornyet behandling (og eventuelt midlertidigt driftspålæg).

Ifølge den nye bekendtgørelse på området skal behandlingen af de centrale udmeldinger foregå i regi af Rammeaftalerne på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunernes afrapportering på de centrale udmeldinger skal desuden være i form af én samlet og koordineret besvarelse for kommunerne i hver af de fem regioner.

Udmeldte områder, der er omfattet af Centrale Udmeldinger:

 
Borgere med svær spiseforstyrrelse (udmeldt 1. november 2015 - afrapporteret 15. oktober 2016).
 

Afrapportering: Hovedstadsregionens afrapportering_CUsvære spiseforstyrrelser.pdf

Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne: (afventer)

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (udmeldt 1. november 2014 - afrapporteret 26. februar 2016).

Afrapportering: Hovedstadsregionens afrapportering_CU hjerneskade_ februar 2016.pdf (690707)

Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne: Socialstyrelsen_behandling_erhvervet hjerneskade.pdf (1119453) 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (udmeldt 1. november 2014 - afrapporteret 26. februar 2016)

Afrapportering: Hovedstadsregionens afrapportering_CU synsnedsættelse_februar 2016.pdf

Socialstyrelsens behandling af afrapporteringerne: Socialstyrelsen_behandling_alvorlig synsnedsættelse.pdf (1314288)

 

Behandlingen af Centrale Udmeldinger i KKR Hovedstaden

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisningen har ansvaret for at koordinere og udarbejde de samlede afrapporteringer for hovedstadsregionen. Den konkrete behandling af de centrale udmeldinger vil blive varetaget af Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde. 
 
Behandlingen af udmeldingerne forløber fra udmeldingen 1. november og til og med fristen for afrapportering den 15. oktober året efter. 
 
Benhandlingen vil blandt andet bestå af en afdækning blandt de 29 kommuner i hovedstadsregionen i form af en spørgeskemaundersøgelse. 
 
Derudover nedsættes der en faglige referencegrupper, der består af repræsentanter fra fem kommuner og Region Hovedstaden, der besidder særlig viden og indsigt i de pågældende målgrupper samt den tværkommunale organiseringen af indsatser, vidensmiljøer og tilbud herfor.
 

Det skal bemærkes, at kommunerne ikke hver især skal påbegynde behandling af de centrale udmeldinger, når kommunalbestyrelsen modtager henvendelse fra Socialstyrelsen. Kommunerne bedes derimod afvente en henvendelse fra Fælleskommunalt sekretariat vedrørende den koordinerede afdækning.

Inden fremsendelse til Socialstyrelsen vil hovedstadsregionens samlede afrapporteringer på de centrale udmeldinger blive behandlet i KKR Hovedstaden (forventeligt i juni måned), og efterfølgende sendt til  politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet (forventeligt ultimo juni-1. oktober).
 
 

 

 

 

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde og Specialundervisning

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677